Strateški načrt

Strateški načrt knjižnice za obdobje 2017-2021

Strateški načrt 2017-2021

Kratek povzetek:

 • postati uporabnikom in okolju še prijaznejša knjižnica,
 • intenziven razvoj dostopa do storitev in virov, posebej preko interneta,
 • upoštevanje načel intelektualne svobode ter pravice uporabnikov, ki izhajajo iz predpisov s področja varovanja človekovih pravic in varovanja osebnih podatkov,
 • porast  članstva in čim večja vključenost prebivalstva v aktivnosti knjižnice,
 • povečan prirast knjižničnega gradiva,
 • nakup kvalitetne tuje strokovne in leposlovne literature,
 • zagotavljanje tuje literature za pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo ter visokošolski študij,
 • takojšnja in učinkovita obdelava pridobljenega gradiva,
 • zagotavljanje ažurnih in popolnih informaciji o virih,
 • zagotavljanje dostopa tudi do tistega gradiva, ki ga v knjižnici nimamo,
 • ustrezno varovanje, hranjenje in zaščita knjižničnega gradiva,
 • redno izločanje uničenega in vsebinsko zastarelega gradiva,
 • povečanje obsega in izkoriščenosti računalniške, komunikacijske  in druge tehnične opreme ter zagotavljanje posodabljanja le-te,
 • čim več informacij posredovati uporabnikom knjižničnih storitev preko spleta,
 • digitalizirati čimveč gradiva in ga vključiti v Digitalno knjižnico Slovenije,
 • nuditi strokovno pomoč pri računalniškem poizvedovanju in iskanju gradiva,
 • zagotavljati vseživljenjsko izobraževanje,
 • povezovanje  in sodelovanje s knjižnicami, zavodi in drugo zainteresirano javnostjo,
 • zagotavljanje strokovne podpore novim srednješolskim in študijskim programom,
 • obdržati kvalitetno in visoko število razstav v knjižnici,
 • obdržati visoko število prireditev za odrasle, otroke in mladino,
 • skrbeti za promocijo svoje dejavnosti in za marketing storitev.