Gradiva in povezave

Gradiva in povezave

Bibliografija serijskih publikacij po območjih osrednjih območnih knjižnic od 1991 do 2013. Z dopolnitvami 20132017. Ptuj, Knjižnica Ivana Potrča, 2020.

YAROV, Aleksandra, CLUBB, Barbara, DRAPER, Jennifer-Lynn. Splošne knjižnice, arhivi in muzeji: primeri vzajemne pomoči in sodelovanja. Ljubljana, ZBDS, 2018.

KOBE, Tomaž … [et al.]. Domoznanska dejavnost v knjižničnem informacijskem sistemu Slovenije. Ljubljana, NUK, 1992.

KRNEL-UMEK, Daša, RAJH, Bernard: Domoznanska dejavnost v slovenskem knjižničnoinformacijskem sistemu. Univerzitetna knjižnica Maribor, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 1985

Enote so razvrščene kronološko in po abecedi priimkov avtorjev.

2020-2011

PREKORŠEK, Branka, STAVBAR, Vlasta. Kako umestiti tradicijo v sodobnost: Maistrova knjižnica kot kulturni spomenik prinaša s svojimi posebnostmi izvirne postavitve nove izzive z umestitvijo v redni fond UKM. Knjižnica, 2020, letn. 64, št. 172, str. 29–46.

KEREC PREKORŠEK, Branka … [et. al.]. Fotografije v arhivih, knjižnicah in muzejih. Knjižnica, 2019, letn. 63, št. 3, str. 79–104.

KEREC PREKORŠEK, Branka. Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah – kako daleč smo?: vtisi iz delovnega srečanja, Ptuj, 9. maj 2019. Knjižničarske novice, 2019, letn. 29, št. 3/4, str. 32–35.

KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah : izziv za knjižničarsko stroko in pristojno ministrstvo. Knjižnica, 2018, letn. 62, št. 3, str. 9–29.

NEUDAUER, Matjaž. Goropevškova priznanja in Goropevškove listine : nagradi Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Knjižničarske novice, 2018, letn. 28, št. 3, str. 28–29.

PETROVIČ, Mira. Domoznanstvo v ptujski knjižnici: oddelek, dejavnost, zbirke. V: Knjižnica Ivana Potrča Ptuj : 1948–2018 : zbornik prispevkov. Ptuj, Knjižnica Ivana Potrča, 2018, str. 189–203.

HRIBERŠEK VUK, Nina. Domoznanska dejavnost v Mariborski knjižnici. Knjižničarske novice, 2017, letn. 27, št. 1/2, str. 14–16.

PETROVIČ, Mira: Kadri v domoznanski dejavnosti: pregled stanja. Knjižnica, 2016, letn. 60, št. 4, str. 79–106.

PETROVIČ, Mira, PEPERKO GOLOB, Darja. Domoznanec – strokovnjak ali zanesenjak. V: Upravljanje znanja v knjižnicah. Ljubljana, ZBDS, 2016, str. 1–3.

BON, Milena. Bibliografija domoznanskih serijskih publikacij osrednjih območnih knjižnic (OOK) od 1991 do konca leta 2013: koncept priprave in posebnosti. Knjižničarske novice, 2014, letn. 24, št. 6, str. 4–5.

PETROVIČ, Mira. Problematika kadrov v domoznanski dejavnosti. V: Skupaj smo močnejši: povezovanje, sodelovanje in etično delovanje : zbornik povzetkov. Ljubljana, ZBDS, 2014, str. 100–112.

KODRIČ DAČIĆ, Eva. Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah v luči aktualnih predpisov. Knjižnica, letn. 56, 2012, št. 4, str. 17–45.

BON, Milena. Domoznanstvo v splošnih knjižnicah : zakonske in podzakonske podlage za zbiranje, obdelavo, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 7, str. 4–7.

LUJIĆ, Dragana … [et al.]. Stanje domoznanstva v splošnih knjižnicah v Sloveniji na dan 31. 12. 2009 : analiza podatkov. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 7, str. 7–10.

LUJIĆ, Dragana, HRIBERŠEK VUK, Nina. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Štajersko območje. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 11, str. 8–12.

PETROVIČ, Mira. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Spodnjepodravsko območje. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 11, str. 5–8.

PAVLIČ, Andrej. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Pomursko območje. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 10, str. 7–10.

ŠTOKA, Peter. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Obalno-kraško območje. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 10, str. 4–6.

PANDEV ŠULER, Simona. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Koroško območje. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 9, str. 8–11.

ZENI BEŠTER, Jana. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Gorenjsko območje. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 9, str. 4–7.

PEPERKO GOLOB, Darja, MODIC, Maja. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Dolenjsko območje. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 8, str. 10–14.

VIDEC, Andreja. Analiza podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Celjsko območje. Knjižničarske novice, 2011, letn. 21, št. 8, str. 4–9.


2010-2001

JAGER, Petra, KARUN, Breda. Europeanalocal : slovenska kulturna dediščina na poti v evropsko digitalno knjižnico. Knjižničarske novice, 2010, letn. 20, št. 6/7, str. 36–37.

KARUN, Breda. Projekt EuropeanaLocal. V: Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Maribor, Pokrajinski arhiv, 2009, str. 493–497.

KARUN, Breda. Zgodba o Kamri. Knjižničarske novice, 2007, letn. 17, št. 2, str. 1–4.

MULEJ, Damjan: Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih splošnih knjižnicah. Knjižnica, 2005, letn. 49, št. 3, str. 185–204.

LONČARIČ, Branka. Domoznanstvo kot odsev kulture naroda v šolskem življenju in delu v obdobju med obema vojnama. Sodobna pedagogika, 2005, letn. 56, št. 3, str. 142–159.

NOVLJAN, Silva. Domoznanska zbirka : neizkoriščene možnosti?. Knjižnica, 2005, letn. 49, št. 3, str. 7–37.

RESMAN, Simona. Digitalna domoznanska zbirka. Knjižnica, 2005, letn. 49, št. 3, str. 39–52.

ŠULER PANDEV, Simona, VONČINA, Simona. Domoznanstvo in posebne zbirke v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika. Knjižnica, 2005, letn. 49, št. 3, str. 67–80.


2000-1961

KURNIK ZUPANIČ, Sandra, PRAZNIK, Varja, STAVBAR, Vlasta. Specifičnost kadrov v domoznanski dejavnosti. Knjižnica, 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 103–121.

KURNIK ZUPANIČ, Sandra, PRAZNIK, Varja, STAVBAR, Vlasta. Uporabniki v domoznanskem informacijske dokumentacijskem centru UKM. Knjižnica, 1996, letn. 40, št. 3/4, 237–259.

GOROPEVŠEK, Branko. Domoznanstvo včeraj, danes, jutri : razvoj domoznanstva in domoznanskih zbirk v slovenskih knjižnicah. Knjižnica, 1995, letn. 39, št. 3, str. 61–79.

KRNEL-UMEK, Duša. Domoznanska dokumentacija med etnologijo in geografijo. Dela – Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, 1986, št. 3, str. 113–117.

RAJH, Bernard. Domoznansko dokumentacijsko delo v knjižnici ob podpori sodobne informacijske tehnologije. Knjižnica, 1986, letn. 30, št. 3/4, str. 107–110.

DROLC, Franc. Domoznanska zbirka v luči razmerja med občinsko matično knjižnico in občinskim INDOK centrom. Knjižnica, 1985, letn. 29, št. 2/3, str. 193–195.

FILO, Breda. Domoznanska zbirka in domoznanske informacije. Knjižnica, 1982, letn. 26, št. 3/4, str. 171−185.

POGORELEC, Breda: Pomenski obseg in raba besede domoznanstvo, domoznanski. Jezik in slovstvo, letn. 27, 1981/1982, št. 4, str. 112–113.

KRAPEŽ, Vilma: O domoznanskem oddelku pri Osrednji knjižnici S. Vilharja v Kopru : izvleček iz referata v Tolminu. Knjižnica, 1981, letn. 25, št. 1/4, str. 216–220.

KOS, Stanislav. Zbiranje gradiva v študijskih knjižnicah. Knjižnica, 1969, letn. 13, št. 1/4, str. 58–63.

GLASER, Janko: Domoznanstvena tradicija in naloge pokrajinskih knjižnic. Knjižnica, 1963, letn. 7, št. 3–4, str. 111–119.

LIKAR, Tatjana … [et al.]. Strokovna izhodišča za vzpostavitev kompetenčnih centrov. Ljubljana, NUK, 2021.

BON, Milena … [et al.]. Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in v Univerzitetni knjižnici Maribor : stanje na dan 31. 12. 2016. Ljubljana, NUK, 2018.

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice : (za obdobje 2018–2028). Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2018.

BON, Milena, AUPIČ Marko, JARC Maja. Poročilo o dejavnosti osrednjih območnih knjižnic (OOK): izvajanje posebnih nalog v obdobju 2014-2016. Ljubljana, NUK, 2017.

BON, Milena, TROLAN, Bina, VIDEC, Andreja. Posebne naloge osrednjih območnih knjižnic : poročilo o izvajanju dejavnosti za obdobje 2010–2013.
Ljubljana, NUK – Center za razvoj knjižnic, 2015.

Smernice za zajem, dolgotrajno ohranjanje in dostop do kulturne dediščine v digitalni obliki. Ljubljana, MZK, 2013.

KODRIČ DAČIČ, Eva. Knjižnice in kulturna dediščina: problematika strokovnih definicij in aktualnih normativnih rešitev. Ljubljana, NUK – Center za razvoj knjižnic, 2012.

Navodila za ugotavljanje lastnosti kulturnega spomenika. Ljubljana, NUK, 20. 12. 2012.

Navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah. Ljubljana, NUK, 20. 12. 2012.

BON, Milena, KARUN, Breda, VODEB, Gorazd. Izvajanje dejavnosti posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic – poročilo za obdobje 2007-2009. Ljubljana, NUK – Center za razvoj knjižnic, 2010.

KARUN, Breda, KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Izvajanje koordinacije in posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic v obdobju 2003–2006. Ljubljana, NUK – Center za razvoj knjižnic, 2007.

Kamra
Domoznanski spletni portal Kamra omogoča dostop do digitaliziranih vsebin slovenske kulturne dediščine, ki jih sicer na tradicionalen način zbirajo knjižnice, muzeji, arhivi ter društva in nekateri posamezniki. Na Kamri najdemo vsebine, ki so za neko pokrajino oz. lokalno skupnost  značilne in zanimive: predstavitve znamenitih osebnosti, različnih društev in ustanov, lokalne etnografske dediščine, naravnih, kulturnih in turističnih znamenitosti, pomembnejših zgradb, razglednic krajev iz različnih časovnih obdobij idr. Izbrane teme (digitalne zbirke) so predstavljene kot zgodbe in so opremljene z besedili in digitaliziranimi objekti (fotografijami, dokumenti, avdio in video posnetki idr.). Vsak digitaliziran objekt je opremljen s podatki o vrsti gradiva, času in kraju njegovega nastanka ter ustanovi, društvu ali osebi, ki to gradivo hrani.

 

Obrazi slovenskih pokrajin
Spletni biografski leksikon prinaša biografske podatke znanih osebnosti posameznih slovenskih pokrajin. Vanj so vključene osebe, ki so bile v posamezni pokrajini rojene, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na različnih področjih družbenega življenja pomembno zaznamovale svoje okolje.

 

Digitalna knjižnica Slovenije
Portal omogoča prost dostop do polnih besedil monografij, znanstvenih in strokovnih besedil domačih in tujih avtorjev, serijskih publikacij ter raznovrstnega neknjižnega gradiva (razglednice, fotografije, zemljevide, notno gradivo idr.). Portal zagotavlja trajno hranjenje knjižničnih gradiv in pisne kulturne dediščine in je nepogrešljivo orodje pri izobraževalnem in znanstvenoraziskovalnem delu ter vseživljenjskem učenju.